Wat een feestje dat jij er bent!

Wat in feestje datsto der bist!

Er zijn heel veel dingen die je kunt vieren; zelf je jas dicht kunnen ritsen, de zon op je snuit, al een paar letters leren of pindakaas smeren op je beschuit. Feestje!

Zelfs de dingen waar je misschien nog niet meteen aan dacht, hebben wij samen zó tot iets gezelligs gebracht. En weet je wat leuk is? Er zijn maar liefst 7 dagen in een week om dingen te vieren!

Met muziek, goeie moves en èchte instrumenten is ieder feest compleet!

Janneke komt langs om met de kinderen te praten over waar je overal een feestje van kunt maken. Ze geeft een kleine aanmoediging om positief te denken en de dingen met een feestbril op te bekijken 😉

Zelf schreef Janneke de liedjes die in de voorstelling voorbij komen, evenals het Tomke Jubileumliedje ‘It is feest’, dat uiteraard niet zal ontbreken. De gitaar neemt ze dus ook zeker mee!

Voorstelling op jouw school, feestje, vereniging of gelegenheid?

Deze voorstelling is zowel geschikt voor peuters als ook voor kinderen in de onderbouwleeftijd van de basisschool. Janneke past deze gemakkelijk aan de groep aan.
Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar info@jannekebrakels.nl

**Zowel de voorstelling als de liedjes zijn er in het Fries èn in het Nederlands. In het kader van tweetaligheid behoort een mix van beide talen natuurlijk ook tot de mogelijkheden!

Der bin in soad dingen dyst fiere kinst; sels dyn jas ticht ritse kinne, de sinne op’e snút fiele, al in pear letters leare of nútsjesmoar op dyn bak smarre. Feestje!

Sels de dingen wêrsto miskien noch net drekst oan tocht hiest, ha wy mei syn allen sa tot in moai feestje makke! En witst wat leuk is? Der binne wol 7 dagen yn’e wike wêrop ast fan alles fiere kinst.

Mei muzyk, goeie moves en èchte muzykynstruminten is elts feest kompleet!

 

Janneke komt lâns om mei de bern te praten oer wêr’t se allegjer in feestje fan meitsje kinne. Se jaut in lytse oanmoediging om posityf te tinken en de dingen mei de feestbril te besjen 😉 

Sels skreaun Janneke de ferskes dy’t yn’e foarstelling foarby komme, lykas it Tomke jubileumlietsje ‘It is feest’, dy’t net ûntbrekke sil. De gitaar sil se dus ek seker meinimme!

Foarstelling op dyn skoalle, feestje, feriening of gelegenheid?

Dizze foarstelling is sawol geskikt foar pjutten as bern yn’e ûnderbouleeftyd fan’e basisskoalle. Janneke passet dizze mei gemak oan de groep oan.
Ynteressearre nei de moochlikheden? Stjoer dan in mailtsje nei info@jannekebrakels.nl

**Sawol de foarstelling as de ferskes bin der yn it Frysk èn yn it Nederlânsk. Yn it kader fan twataligens is in mix fan beide talen fansels ek in moochlikheid!

Tomke – 25 jaar

Tomke – 25 jier

Voor het 25-jarig jubileum van Tomke schreef Janneke bovenstaande liedje ‘It is feest’.

In het kader van dit heerlijke feestje speelt Janneke de gehele maand juni op diverse plekken een korte voorstelling voor jonge kinderen in de ‘Tomke-tour’. Ze schreef hierbij zelf de liedjes. Ook stelde ze als doel dat ze van te voren wilde leren gitaarspelen. Hierop komt ze in de voorstelling terug; soms moeten doorzetten als je iets wilt (wat misschien niet heel makkelijk is).

Door te zingen, te bewegen en er met Tomke over te praten wil Janneke de kinderen hier graag wat over meegeven.

Foar it 25-jierich jubileum fan Tomke skreaun Janneke boppesteande lietsje ‘It is feest’.

Yn it kader fan dit hearlike feestje spilet Janneke de hiele juny-moanne op ferskate plakken in koarte foarstelling foar pjutten yn’e ‘Tomke-tour’. Se skreaun hjirby sels de lietsjes.
Ek stelde se harsels as doel dat se fan te foaren gitaarspyljen leare woe. Hjir komt se yn’e foarstelling op werom; soms moast trochsette ast wat wolst (wat miskien net hiel makkelik is).

Troch te sjongen, te bewegen en mei Tomke der oer te praten wol Janneke de bern hjir graach wat oer mei jaan.

Voorstelling over Fantasie

Begin 2022 ging Janneke de bibliotheken van Noord Friesland langs met een voorstelling voor jonge kinderen tijdens de Nationale Voorleesdagen.
Het prentenboek ‘Maar eerst ving ik een monster’ stond centraal en van daaruit ontwikkelde Janneke een korte voorstelling over fantasie.

Voorstelling ‘By Tomke Thús’

In september 2022 speelt Janneke in verschillende bibliotheken in Friesland een Friese voorstelling in het kader van de Fryske Foarlêswiken ‘By Tomke Thús’ (Afûk).

De aftrap was tijdens de Tomke Dei bij Paviljoen MEM, waar ze een stukje van de voorstelling speelde tijdens deze feestelijke dag.

  • Janneke Brakels nimt de bern mei
    op in muzikale start fan de dei
    De komme ek ferskate húskes foarby
    lykje dizze húskes op dy fan dy?In lyts muzikaal feestje dêr’st net by stil hoechst te sitten